roksana na strone

Nazwa zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Przedmiotowa inwestycja obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie 3 gmin powiatu krotoszyńskiego: Gminy Koźmin Wielkopolski, Gminy Rozdrażew i Gminy Zduny. Inwestycja należy do projektów parasolowych. Na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski planuje się montaż 91 szt. instalacji fotowoltaicznych. Na terenie Gminy Rozdrażew planuje się montaż 66 szt. instalacji fotowoltaicznych, natomiast na terenie Gminy Zduny planuje się montaż 206 szt. instalacji fotowoltaicznych. Łącznie w ramach projektu wybudowanych zostanie 363 szt. instalacji fotowoltaicznych.

Realizacja projektu wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i trudności występujących na terenie gmin - uczestników. W szczególności należy podkreślić potrzebę ochrony środowiska naturalnego oraz propagowania wśród mieszkańców świadomości ekologicznej. Instalacje zostaną zamontowane na nieruchomościach należących do mieszkańców Gmin-Uczestników i będą stanowiły własność Gmin. Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na podstawie umów użyczenia z właścicielami nieruchomości. W ramach projektu osiągnięty zostanie następujący wskaźnik produktu:
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE- 363 szt.

            Celem projektu jest poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie ilości energii pozyskiwanej z OZE.

Celami szczegółowymi są:

  • redukcja niskiej emisji,
  • zwiększenie wykorzystania energii z OZE,
  • promowanie wykorzystania energii z OZE,
  • poprawa stanu środowiska naturalnego.

Dofinansowanie projektu z UE: 7 034 043,73 zł.

Całkowita wartość projektu: 9 040 268,60 zł

 

 

roksana na strone

I. Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej (pobierz) (promesa)

II. Nabór uzupełniający do udziału w projekcie dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych (informacja)

Załączniki:

Informacja o naborze (pobierz)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pobierz)

Regulamin naboru zgłoszeń (pobierz)

III. Informacja o przetargu (informacja) (zdjęcie)

IV. Wyniki losowania (pobierz)

Protokół z losowania (pobierz)