Druki podatkowe obowiązujące od lipca 2019 r. ( w sytuacji gdy obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r.)

Formularze dotyczące osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej :
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (pobierz)

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pobierz)

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pobierz)

DR-1 Deklaracja na podatek rolny (pobierz)

ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny
– dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pobierz)

ZDR-2 Załącznik deklaracji na podatek rolny
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pobierz)

DL-1 Deklaracja na podatek leśny (pobierz)

ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny
– dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pobierz)

ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pobierz)

Formularze dotyczące osób fizycznych:
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (pobierz)

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pobierz)

ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pobierz)

ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach
- dane pozostałych podatników (pobierz)

IR-1 Informacja o gruntach (pobierz)

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach
– dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pobierz)

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach
– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pobierz)

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach
- dane pozostałych podatników (pobierz)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


W 2024r. obowiązują na obszarze gminy Rozdrażew stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  1,16 zł od 1 m² powierzchni

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  -  6,56 zł od 1 ha powierzchni

-pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  pożytku publicznego  -  0,47 zł od 1 m² powierzchni, z wyjątkiem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „dr” – drogi, dla których stawka wynosi 0,10 od 1 m² powierzchni

-niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,  o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,37 zł od 1m 2 powierzchni  

2. od budynków lub ich części :

- mieszkalnych - 1,09 zł od 1m² powierzchni  użytkowej

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 28,00 zł od 1m²  powierzchni użytkowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa od powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego, odpowiadającej   kodowi 01.61.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności, dla których stawka wynosi - 11,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,00 zł od 1m² powierzchni  użytkowej

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  5,75 zł od 1m² powierzchni użytkowej

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,30 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

3. od budowli - 2 % ich wartości

4. Jeżeli stawka, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. b) dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa od powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego, odpowiadającej kodowi 01.61.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności stanowi pomoc publiczną, to jest stosowana jako pomoc de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 ze zm.). Pomocą de minimis jest wówczas różnica między stawką podstawową (związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarcze), a stawką preferencyjną (z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla rolnictwa od powierzchni wykorzystywanych do garażowania sprzętu rolniczego, odpowiadającej  kodow  01.61.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności)

5. W przypadku, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy zobowiązany jest, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 702) oraz stosownie do art. 5 ust.1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 ze zm.) do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Roczne stawki podatku od środków transportowych :
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 990,00 zł,
b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.320,00 zł,
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.640,00 zł.
2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

1

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 2.070,00 zł.
4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów równej lub     wyższej niż 12 ton:

2

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 580,00 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

3

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a/ mniejszej niż 22 miejsca - 1.550,00 zł,
b/ równej lub większej niż 22 miejsca - 2.880,00 zł.

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW


Na obszarze gminy obowiązuje  roczna stawka opłaty od posiadania psów w wysokości – 12,00 zł od jednego psa. Opłata płatna jest bez wezwania do 15 września każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku w trakcie roku, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku, opłatę ustala się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów. Ustawa przewiduje zwolnienie z opłaty dwóch psów na gospodarstwo rolne. Obowiązuje również wprowadzone przez Radę Gminy zwolnienie z opłaty jednego psa w przypadku pozostałych nieruchomości.

OPŁATA TARGOWA


Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze gminy Rozdrażew w wysokości :
1.    Przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy - 16,00 zł od samochodu, przyczepy, platformy;
2.    Przy sprzedaży ze stoiska niezależnie od branży - 16,00 zł;
3.    Przy sprzedaży obnośnej z ręki, z kosza, wiadra, wózka ręcznego, roweru  -   8,00 zł;
4.    Przy sprzedaży wieńcy, kwiatów w związku z dniem 1 listopada - 35,00 zł;

PODATEK ROLNY

- stawka ceny żyta – 89,63 zł za 1 dt
- wymiar podatku rolnego:
- dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta – 224,075 zł,
- dla użytków rolnych  nie stanowiących gospodarstw rolnych od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta – 448,15 zł.

PODATEK LEŚNY


- stawka podatku od 1 ha fizycznego 72,0346 zł (wg stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS) Niezależnie od rodzaju podatku w przypadku, gdy kwota powstałego zobowiązania podatkowego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca 2023r. Podatki można płacić: przelewem, na konto gminy w banku lub  w kasie Urzędu Gminy również  kartą płatniczą lub telefonem. Terminy płatności podatków przypadają: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

OPŁATY KOMUNALNE

Woda - stawki obowiązujące od 2023r.  
- cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dzielicach i Dąbrowie będących w eksploatacji Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rozdrażewie –3,54 zł brutto za 1m³  (3,28 zł + VAT)
- cena za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rozdrażewie będących w eksploatacji  Kółka Rolniczego w Rozdrażewie – 3,40 zł brutto za 1m³ (3,15 + VAT)

Ścieki - stawka obowiązująca od 2023r. za 1m³ za zrzut ścieków  5,19 zł brutto (4,81 zł + VAT) dla wszystkich dostawców, w tym ścieki dowożone

ODPADY KOMUNALE

Od 1 lipca 2020r.  obowiązuje miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi 29 zł od jednego mieszkańca. W przypadku kompostowania (zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie ) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi 28,50 zł od jednego mieszkańca.