Film interaktywny pod tytułem „Segregujemy”

 
 • Zasady segregacji:
  -Ulotka zasady segregacji - (pobierz)
 • Uchwały:      
 • - Uchwała Nr XVIII/133/2020 z dnia 3.06.2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu  składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - (pobierz)
  - Uchwała Nr XVIII/132/2020 z dnia 3.06.20202r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  wysokości tej opłaty - (pobierz)
  (Kalkulacja opłaty)
  - Uchwała Nr XXXII/239/2021 z dnia 18.10.2021r.   w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi -[pobierz] 
  - Uchwała Nr XXXII/238/2021 z dnia 18.10.2021r.  w sprawie przyjęcia  Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie gminy Rozdrażew - [pobierz]
  - Uchwała Nr XXXVIII/289/2021 z dnia 29.04.2022r. w sprawie zmiany Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew - [pobierz]
  - Uchwała Nr XXXIX/296/2022 z dnia 3.06.2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew - [pobierz]  
 • - Uchwała Nr XLVI/358/2023 z dnia z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew - [pobierz]
 • - Uchwała Nr XLIX/378/2023  z dnia 22.05.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew  - [pobierz]     
  - Uchwała Nr  III/23/2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   –  [pobierz]
 • Informacja dot. realizacji zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w  gminach - [pobierz]
 • Rejestr firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [pobierz]
 • Wzór deklaracji od 1 lipca 2020r.  - [pobierz]
 • Apteki - [pobierz]
 • Formularz reklamacji - [pobierz]
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2021r. - [pobierz]
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2022r. - [pobierz]
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2023r. - [pobierz]
 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych :
  - Regulamin PSZOK - [pobierz]
   - Informacja o zakończeniu inwestycji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu - [pobierz]
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych -[pobierz]
  - Wniosek - [pobierz]
  - Informacja - [pobierz]
  - Oświadczenie - [pobierz]
 • Regulamin użyczenia i użytkowania pojemnika przeznaczonego na bioodpady - [pobierz]
 • Regulaminu użyczenia i użytkowania pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów z podziałem na szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe - [pobierz]