Gmina Rozdrażew położona jest w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego, w dorzeczu Baryczy. Gminę przecina jej lewy dopływ – Orla i kilka mniejszych wpływających do niej cieków wodnych. Przez należącą do gminy miejscowość Wolenice przebiega droga krajowa nr 15, będąca ważnym szlakiem komunikacyjnym łączącym Kujawy i Wielkopolskę z Dolnym Śląskiem. Znajduje się tu również stacja PKP  ulokowana na trasie kolejowej Oleśnica – Gniezno.

Administracyjnie gmina należy do powiatu krotoszyńskiego. Graniczy z dwoma największymi gminami tego powiatu – Krotoszynem i Koźminem Wlkp. oraz gminą Dobrzyca należącą do powiatu pleszewskiego. Licząca 79 km2 powierzchnia gminy podzielona jest na 13 sołectw, które łącznie zamieszkuje blisko 5.300 osób.

Obszar gminy należy do terenów typowo rolniczych. W krajobrazie dominują pola i łąki, jedynie od wschodu gmina graniczy z dużym kompleksem leśnym zwanym Dąbrową Krotoszyńską.
To, jak również brak wielkich zakładów przemysłowych i proekologiczne działania samorządu sprawiają, że jedną z charakterystycznych cech gminy jest czyste środowisko. W gospodarce gminy dominują średnie i duże gospodarstwa rolne specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej i bydła mlecznego. Warto jednak zwrócić uwagę na kilkanaście prężnych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Łącznie na terenie gminy działa blisko 200 podmiotów gospodarczych.

Wielkim atutem gminy są mieszkańcy zaangażowani w jej życie społeczne, zarówno poprzez działalność w tradycyjnych organizacjach wiejskich takich jak jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich oraz tworzonych w ostatnim czasie nowych stowarzyszeniach i klubach. Od wielu lat gminę ROZDRAŻEW cechują: wysoki poziom edukacji szkolnej, aktywność sportowa młodzieży oraz kultywowanie tradycji regionu.