Trzecia sesja Rady Gminy Rozdrażew odbyła się 25 czerwca 2024r. Głównymi punktami obrad były rozpatrzenie raportu o stanie gminy
oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Raport o stanie gminy stanowi podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów
i strategii oraz uchwał Rady Gminy, realizację zadań w poszczególnych sferach działalności gminy oraz stan finansów gminy na 31.12.2023 r. Rada zapoznała się przedłożonym raportem o stanie gminy Rozdrażew za rok 2023 i udzieliła jednogłośnie wotum zaufania Wójtowi Gminy Mariuszowi Dymarskiemu. Dokument udostępniony jest na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. Następnie po rozpatrzeniu
i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada udzieliła jednogłośnie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za rok 2023 >>>

Podczas sesji Rada Gminy podjęła 16 uchwał. Pierwszą uchwałą jaką podjęła Rada Gminy była uchwała dotycząca zawarcia porozumienia
z Powiatem Krotoszyńskim w sprawie wspólnej organizacji i finansowania organizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych, które odbędą się 1 września.  

Drugą uchwałą Rada Gminy znowelizowała tegoroczny budżet gminy. W budżecie zwiększono dochody i wydatki o kwotę 283 081,71zł.  Pierwszą grupę zwiększonych dochodów stanowiły pozyskane przez Urząd Gminy dofinansowania: z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW w ramach inicjatywy LEADER na realizacje dwóch inwestycji dotyczących „Poprawy efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej”  w miejscowości Wyki (30.000zł) i Maciejew (79.750zł), z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” -  na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” (70.000zł) oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 7.200zł na sfinansowanie kształcenia pracowników Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie. Drugą grupę stanowią dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na: realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale RODZINA w kwocie (16.326zł),  funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – (6.000zł), zadania dotyczące spraw obywatelskich z zakresu administracji rządowej (2 217zł), usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” (3 725zł), dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (491,71 zł). Pozostałe dodatkowe dochody to: środki otrzymane Funduszu Pomocy na realizacje zadań z zakresu edukacji dzieci z Ukrainy (9.151zł) i na świadczenia rodzinne (3.871zł), darowizny na organizację Dni Gminy Rozdrażew w kwocie (10.550zł), darowizna Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania na kształcenia pracowników Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie (1.800zł) oraz udział Powiatu Krotoszyńskiego w organizacji Dożynek Powiatowo-Gminnych (42.000zł).

Zwiększono zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 46.013zł, przeznaczając środki na: zabezpieczenie wkładu własnego inwestycji objętych dofinansowaniem („Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzemesznie” – 5.000zł, poprawa efektywności energetycznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Maciejew – 9.664zł  i Wyki – 7.349zł) oraz na zwiększenie nakładów na: budowę schodów zewnętrznych wraz z przebudową wejścia do budynku administracyjnego przy ul. Rynek 1 (1.000zł), dofinansowania dla mieszkańców gminy zmiany systemów grzewczych na proekologiczne (4.000zł), zakup usług w ramach bieżącego utrzymania GOSiR (10.000zł), zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Wolenicach (5.000zł) i remont dachu świetlicy wiejskiej w Budach (4.000zł).  W ramach przesunięć po stronie wydatkowej budżetu zabezpieczono dodatkowe środki na wymianę pokrycia dachowego i prace elewacyjne na budynkach szkolnych w Rozdrażewie i Dzielicach”  (40.000zł), wyposażenie sali sportowej w Nowej Wsi, stołówki oraz wymianę części ogrodzenia i inne prace remontowe przy tej placówce (120.000zł), wykonanie wiaty magazynowej przy SP w Nowej Wsi (50.000zł).  Zgodnie ze uchwałami zebrań wiejskich zmieniono przeznaczenie środków wydzielonych w ramach funduszy sołeckich wsi Budy (na kwotę 3.500zł), Dąbrowa (na kwotę 13.000zł) i Wyki (na kwotę 9.000zł).

Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029. Wprowadzono zmiany wynikające z nowelizacji budżetu,
a w wykazie przedsięwzięć zaktualizowano limit tegorocznych wydatków na: budowę sali sportowej w Nowej Wsi (zmniejszono
o 160.000 zł), budowa drogi Henryków – Dąbrowa (zmniejszono o 13.000 zł), przebudowę budynku mieszkalno – administracyjnego (zwiększono o 1.000 zł) i dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/24 (zmniejszono limit o 850 zł). Ponadto dodano przedsięwzięcie pn. dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2024/25 z limitami  127.000 zł w 2024r. i 306.000zł w 2025r.

W trakcie sesji Rada Gminy ustaliła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również tryb ich pobierania. Stawkę opłaty za usługi do osiągniętej w wyniku konkursu ofert, wprowadzono zwolnienie z odpłatności osób korzystających z programu rządowego „Opieka 75+”, zmieniono częściowo zasady odpłatności z tytułu sprawowanych usług opiekuńczych poszerzając zakres osób, które z uwagi na niższe dochody nie będą ponosić kosztów za korzystanie z usług.

Kolejną uchwałą Rada dokonała zmiany opłaty za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Rozdrażew przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Opłata uiszczana jest przez rodziców dzieci przedszkolnych za szóstą i kolejne godziny opieki przedszkolnej, z wyjątkiem dzieci 6-letnich (tzw. zerówka).  W związku z waloryzacją ogłoszoną przez Ministra Edukacji i Nauki od 1 września opłata wynosić będzie 1,44 zł za godzinę.

Szóstą uchwałą Rada Gminy zdecydowała o poszerzeniu dotychczasowego składu Komisji Rewizyjnej o członków utworzonych klubów radnych „Trójka” (Joanna Guźniczak) oraz „Samorządni”  (Robert Juskowiak).

Następnie czterema uchwałami Rada wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości, których kształt lub lokalizacja uniemożliwiają zagospodarowanie przez gminę. Zbycie na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości dotyczyć będzie: działki nr 43 o pow. 1200m2 w Wolenicach (pas gruntu o szer. 3m, bez dostępu do drogi,  położony wewnątrz pól RSP Ustków) oraz działki nr 144/6 o pow. 11m2 położonej w Rozdrażewie (stanowi wąski trójkąt wcinający się w nieruchomość prywatną od strony Szkoły Podstawowej). W trybie przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości zbyta zostanie działka nr 185/3 o pow. 0,5ha, położona w Nowej Wsi i nie posiadająca dostępu do drogi. Natomiast inna działka w tej miejscowości (nr 296/1 o pow. 0,24ha), stanowiąca wąski pas po trasie kolejki wąskotorowej – z uwagi na dostęp do drogi – zostanie zbyta w przetargu nieograniczonym.

W trakcie sesji podjęto także pięć uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami na okres 3 lat (działka nr 14/2 o pow. 0,94ha w Henrykowie, działka nr  32/2  pow. 0,12 ha w Wykach oraz trzy części działki nr 443/1 w Rozdrażewie o powierzchniach 0,74 ha,  0,47 ha i 0,47 ha) oraz jedną w sprawie wyrażenia  zgody za zawarcie podobnej umowy na okres 2 lat (działka  nr 549/2 o pow. 0,21 ha 
w Rozdrażewie).