Urząd Gminy Rozdrażew informuje, że od 3.01.2023r. rusza nowa wersja programu "Czyste powietrze".
Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:
•    dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
- zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
- wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania
•    dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu  
- zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
- wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania.

Zgodnie z informacjami WFOŚiGW w Poznaniu oferta skierowana jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Program obejmuje 3 grupy beneficjentów:
1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,

2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazanym w zaświadczeniu wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy kwoty:
1894 zł netto - w gospodarstwie wieloosobowym,                     
2651 zł netto - w gospodarstwie jednoosobowym,
3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazanym w zaświadczeniu wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy kwoty:
1090 zł netto - w gospodarstwie wieloosobowym,               
1526 zł netto - w gospodarstwie jednoosobowym
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przeznaczenie wsparcia finansowego.
• dofinansowanie jest skierowane na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Wnioski o dofinansowanie składa się:
• wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany), pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
•    w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

Informacje na temat ogłoszenia zmian w programie dostępne są na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/4488/.

Więcej informacji można uzyskać klikając na linki: https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/aktualny-nabor-dla-dotacji/, https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#czesc-2 oraz w Urzędzie Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 1, pok. 22, tel. 62 722 13 05 wew. 40.
Punkt informacyjny dla mieszkańców - czynny w każdą środę w godz. 15.00 -18.00. Podczas dyżuru przeszkolony pracownik Urzędu udzieli niezbędnych informacji oraz pomoże przy wypełnianiu wniosków.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (pobierz)

Zmiany w Programie "Czyste Powietrze" - od kwietnia 2024 r. (pobierz)

Ostrzeżenie dla beneficjentów (pobierz)

Ostrzeżenie dla wnioskodawców (pobierz)