W związku z przepisami dotyczącymi utworzenia gminnej ewidencji zabytków wynikającymi z art. 22 ust. 4 i art. 143 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1446) utworzono Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Rozdrażew.
Opracowana ewidencja obejmuje:
Mapę zabytków archeologicznyc(pobierz)
Wykazy zabytków:
- archeologicznych                            (pobierz)
- nieruchomych: Rozdrażew , pozostałe wsie