Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Rozdrażew zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej rozdrazew.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Gminie rozdrazew.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa rozdrazew.pl spełnia wymagania w 94.13 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Wybrane elementy formularza nie posiadają etykiety
 3. Brak wersji strony dla osób niedowidzących.
 4. Elementy posiadają niewystarczający kontrast kolorów
 5. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony rozdrazew.pl 2011-05-22r
 2. Osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony jest: Izabela Sobczak
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: Urząd Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: tel. 627221305
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 8. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy Rozdrażew.

Urząd Gminy w Rozdrażewie mieści się w dwóch lokalizacjach: Budynek przy ul. Rynek 1 oraz budynek przy ul. Rynek 3

 • Budynek przy ul. Rynek 3 nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Wejście do budynku przy ul. Rynek 3 nie zawiera podjazdu umożliwiającego wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek przy ul. Rynek 1 częściowo jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Wejście budynku przy ul. Rynek 1 zawiera podjazd umożliwiający wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku przy ul. Rynek 1 znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynkach nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynków.
 • W pobliżu budynków są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Do wejścia budynków prowadzą schody.
 • Nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Do budynków można wejść z psem asystującym.
 • W Urzędzie Gminy Rozdrażew można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacja o sposobie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami  

        Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania  się (Dz. U. z 2023r. poz. 20) Wójt Gminy Rozdrażew informuje , że dla osób doświadczających trwale  lub okresowo  trudności w komunikowaniu się  udostępnione zostaną usługi pozwalające na komunikowanie się w szczególności poprzez:
- korzystanie  z poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- przesyłanie faksów na numer 62 722-13-70  
- wysyłanie wiadomości SMS na numer tel. 784 927 024
Wójt Gminy Rozdrażew realizując art.12 ust.2 wyżej wymienionej  ustawy informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się  może zgłosić chęć skorzystania  ze świadczeń usług tłumacza PJM, SJM, i SKOGN w formie pisemnej:
- poczta elektroniczną,
- wiadomością ,
- faksem,
- złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3 w godz.  7.00- 15.00.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.rpo.gov.pl/

Koordynator do spraw dostępności: Izabela Sobczak, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 627221305

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2023-03-23

Data aktualizacji strony 2020-07-09