Realizacja usług asystenta i opiekuna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie informuje, że do 31.12.2018 r. na terenie Gminy Rozdrażew świadczone były usługi asystenckie i opiekuńcze realizowane w ramach projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim”

, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne/Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. trwa kontynuacja usług realizowanych w w/w projekcie.