Konsultacje projektu programu ochrony powietrza województwa

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił  do  opracowania projektu  Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.

Wobec powyższego zaprasza społeczeństwo do udziału w opracowaniu  ww. dokumentu, którego wersja elektroniczna dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia/ Strategie, plany, programy, sprawozdania, decyzje/ programy”.
Uwagi i wnioski do projektu można składać do dnia 9 marca 2017r. w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ustnie do protokółu w siedzibie Departamentu Środowiska. Najbliższe spotkania konsultacyjne  dotyczące projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej  odbędą się w: Poznaniu 21.02.2017r. i Lesznie 22.02.2017r.
Szczegółowe informacje o projekcie programu oraz konsultacjach (pobierz)