Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium i kierunków zagospodarowania gminy Rozdrażew

Wójt Gminy Rozdrażew zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozdrażew

(ogłoszenie pdf), (ogłoszenie doc).