Informacja z obrad XIX sesji Rady Gminy

W dniu 15 lipca  odbyła się XIX sesja Rady Gminy Rozdrażew. Podczas sesji Rada przyjęła osiem  uchwał. W pierwszej kolejności dokonano zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2020r.

Zmiana polegała na zwiększeniu dotacji gminy na wymianę  chodnika wzdłuż ul. Krotoszyńskiej na odcinku od zjazdu na teren GOSiR do ul. Sportowej do kwoty 24.000 zł. W związku  z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania  i ustaleniem przez PZD kosztów nadzoru  powiat i gmina przeznaczą na ten cel dodatkowo po 4.000zł.
    Rada znowelizowała tegoroczny budżet zwiększając dochody i wydatki  o kwotę 5.775,20 zł. Do budżetu wprowadzono dotacje celowe z budżetu państwa  przekazane  m.in. na:  wypłatę  dodatków dla pracowników socjalnych (5.250zł) oraz  realizację  przez GOPS rządowego programu „Posiłek w szkole i  w domu” (475,20zł). W ramach przesunięć zmniejszono wydatki na  budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice, w związku z realizacją zadania w roku przyszłym, przeznaczając część środków na odwiert trzech awaryjnych studni głębinowych na ujęciu  wody w Dąbrowie  (120.000zł). W konsekwencji wcześniej podjętej uchwały,  zwiększono dofinansowanie  remontu chodnika wzdłuż ul. Krotoszyńskiej (4.000zł).

Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2025 w oparciu o zmiany dochodów  i wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie „Świadczenie usług z wykorzystaniem Samorządowego Informatora SMS” z okresem realizacji na lata 2020-2022 i łącznym limitem w  kwocie 7.646,91 zł.
W konsekwencji  wyżej podjętej uchwały zmniejszono limit wydatków na zadanie  uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Dzielicach o kwotę 120.000zł.   

    Podczas sesji Rada dokonała zmiany  uchwały określającej zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradców zawodowych oraz nauczycieli terapii pedagogicznej i socjoterapii, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę. Realizując znowelizowane przepisy Karty Nauczyciela, Rada w wykazie tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli, ustaliła pensem dla nauczycieli  pracujących w grupie mieszanej z dzieci 6-letnimi i młodszymi w przedszkolach oraz w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w wymiarze 25 godzin tygodniowo.

Piątą uchwałą określono średnią cenę jednostek paliwa w Gminie Rozdrażew w roku szkolnym 2020/2021. Uchwała jest konsekwencją nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i wprowadzonych zmian zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, w przypadku zapewnienia dowozu przez rodziców. Uwzględniając ceny paliwa miejscowej stacji paliw, Rada ustaliła średnią cenę paliwa w przypadku: oleju napędowego - 4,32 zł za litr,  benzyny - 4,28zł oraz autogazu - 1,85zł.  Przyjęte stawki będą stanowiły podstawę  naliczenia zwrotu  w/w kosztów w nowym roku szkolnym.

    Rada Gminy ponownie określiła zasady udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Uchwała wynika z zakwestionowania części zapisów przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Rada ustaliła  stałą wartość pomocy finansowej dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód  i urządzeń wodnych  oraz finansowanie inwestycji  w wysokości 30% kosztów realizacji zadania. Na nowo określiła  wzór wniosku o udzielenie dotacji, sprawozdania z jej wykorzystania oraz wymagane dokumenty.

    Następną uchwałą Rada wyraziła zgodę na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy na rzecz Farma Wiatrowa Rozdrażew spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. W związku z planami Farmy Wiatrowej Rozdrażew budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz wbudowania infrastruktury energetycznej w pasie dróg dojazdowych do gruntów rolnych,  Rada Gminy wyraziła zgodę na ustanowienie służebności przesyłu polegającej na umiejscowieniu w gruncie działek nr 44 i nr 82 położonych w Nowej Wsi oraz nr 219/1 i nr 219/3  w Grębowie  linii energetycznej, telekomunikacyjnej i sterowniczej. Sporządzenie wyceny wartości służebności umożliwi  ustalenie odpłatności.
                                                

     Ostatnią podjętą uchwałą Rada określiła minimalne wysokości  stawek czynszu za dzierżawę  gruntów  komunalnych na terenie gminy  Rozdrażew.  Podwyższenia stawek dokonano z uwagi na  znaczącą różnicę dzielącą stawki minimalne (określone w 2011r.) od osiąganych w przetargach na dzierżawy gruntów. W przypadku gruntów użytkowanych rolniczo stawki zależą od klasy bonitacyjnej gruntu  i zawierają się w przedziale równowartości od 8 do 25 kwintali żyta (wg ceny GUS) rocznie dla gruntów ornych oraz od 6 do 18 kwintali żyta rocznie dla użytków zielonych. Uchwałą tą ustalono również minimalne stawki za dzierżawę gruntów związanych z działalnością gospodarczą i  pod garażami (1,40zł/m2 miesięcznie) oraz ogrodami (0,25 zł/m2 miesięcznie).