Termin i porządek obrad XV sesji Rady Gminy

XV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 19 lutego 2020r. o godz. 13.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
   poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach 
   prowadzonych przez Gminę Rozdrażew  w roku  2019r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmian budżetu  gminy na 2020r.,
2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2020 roku,
3/ określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na 2020r.,
4/ planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
    ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie
    nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
    Gminę Rozdrażew.
5/ określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rozdrażew, w roku    
    szkolnym 2019/2020,
6/ przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
7/ szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
   odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
   odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
   za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew,
9/ przyjęcia planów pracy na 2020 rok,
5. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych, sołtysów i innych uczestników
   sesji.