Termin i porządek obrad VIII sesji Rady Gminy

VIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 17 lipca 2019r.  o godz. 9.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Informację o pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania  radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ zmian budżetu gminy na 2019r.,
    2/ uchylająca uchwałę nr XL/235/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia
        27 kwietnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Krotoszyńskiego
        zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 4331P w związku
        z planowaną budową ścieżki pieszo- rowerowej,
    3/ zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
        o kandydatach  na ławników,
    4/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
5. Wolne wnioski, pytania i informacje radnych, sołtysów i innych uczestników.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Zamknięcie obrad.