Galerie

Komunikat dotyczący zagrożenia suszą

Informujemy, że najnowszy raport Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wykazał dla naszej gminy zagrożenie wystąpienia suszy dla zbóż ozimych, jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku

oraz krzewów owocowych na glebach kategorii I (grunty najbardziej podatne na suszę) oraz dla zbóż ozimych, jarych, rzepaku i krzewów owocowych na glebach kategorii II. W przypadku stwierdzenia szkody w tych uprawach konieczne jest zgłoszenie w terminie umożliwiającym oszacowanie przed zbiorem uprawy przez Komisję powołaną przez Wojewodę. Informujemy, że nadrzędną zasadą procedury oszacowania zakresu strat jest bowiem lustracja uszkodzonej plantacji. Zgłoszenia szkód przyjmowane są w tut. Urzędzie Gminy – pokój nr 7.
Przypominamy, że podstawą do stwierdzenia wystąpienia suszy dla poszczególnych upraw i kategorii gleb są raporty  Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Komunikaty dotyczące zagrożeń wystąpienia suszy dla poszczególnych kategorii gleb podawane są na bieżąco na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3012052/