Galerie

Termin i porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy

XLIV sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się 28 sierpnia 2018r. o godz. 10.00 w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

 

Porządek obrad obejmuje m.in. : 
1. Przyjęcie protokółu z obrad XLIII sesji.
2. Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień  w  Kaliszu w zakresie 
   ochotniczych form  służby wojskowej.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
        alkoholowych na terenie  Gminy Rozdrażew.,
   2/ ustalenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
        alkoholowych na terenie Gminy Rozdrażew,
   3/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy
       gruntu z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat –  4 uchwały
   4/ zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
       Gminy Rozdrażew na lata 2017 – 2022,
   5/ zmiany budżetu gminy na 2018 r.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
8. Zapytania i wolne wnioski.