Galerie

Termin i porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy

XXXVIII sesja Rady Gminy Rozdrażew odbędzie się  27 lutego 2018r.  o godz. 10.00  w sali wiejskiej w Rozdrażewie.

Porządek obrad obejmuje m.in.:
1. Informacja o pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski sołtysów.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
     na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
    i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew w 2017r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1/ zmian budżetu  gminy na 2018r.,
   2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu  w 2018 roku,
   3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2025,
   4/ określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
       zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rozdrażew na 2018r.,
   5/ zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej na obszarze
       gminy Rozdrażew,
   6/ wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu
       lokalu  użytkowego,
   7/podziału Gminy Rozdrażew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
       i numerów oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
   8/ przyjęcia sprawozdań  z działalności stałych komisji Rady Gminy,
   9/ przyjęcia planów pracy na rok 2018.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania sołtysów.
7. Zapytania i wolne wnioski.